Project Description

Kámen Zbraslav АД, Прага

Година на реализация:

2016

Описание на изпълнението:

Реконструкция на секундарния възел на технологичната линия в каменна кариера ЗБРАСЛАВ