Project Description

EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Година на реализация:

2023

Описание на изпълнението:

Реконструкция на технологична линия в кариера Plaňany