Project Description

EUROVIA Kamenolomy, a.s., Liberec

Година на реализация:

2021

Описание на изпълнението:

Подмяна на първичната трошачка и десилтер, включително добавяне на стоманени конструкции в кариерата Dolánky